Όροι και Προϋποθέσεις του Rich Casino

  1. Εισαγωγή, ορισμοί και διατάξεις

  1.1 Οι «Κανόνες του Rich Casino» είναι οι Όροι και Προϋποθέσεις που αποτελούν και διέπουν τη συμβατική σχέση, όπως αναφέρεται στο παρόν, και με τους οποίους τα μέρη, όπως αναφέρεται στο παρόν, συμφωνούν.

  1.2 Το Rich Casino διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στο δικαστήριο οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας για ασφαλιστικά μέτρα ή άλλες ζημιές ή για σκοπούς συλλογής οφειλών. Η αγγλική έκδοση της παρούσας συμφωνίας υπερτερεί οποιασδήποτε μετάφρασης σε άλλη γλώσσα στην οποία παρέχεται το περιεχόμενο του Rich Casino.

  1.3 Τα στοιχεία επικοινωνίας του Rich Casino είναι: Τηλ. 1-866-814-0052, E-Fax 1-703-991-8879, Email , Site: RichCasino.com.

  1.4 Τα παιχνίδια που προσφέρονται από το Rich Casino λειτουργούν κάτω από την άδεια της Top Game, η οποία είναι και η εταιρεία κάτοχος της ευρεσιτεχνίας.

  1.5 Το άτομο που έχει μια συμβατική σχέση με το Rich Casino αναφέρεται ως «Μέλος» («Παίκτης»).

  1.6 Ο «Λογαριασμός του Rich Casino» είναι ο λογαριασμός που διατηρείται από ένα Μέλος με τον αυστηρό στόχο της δημιουργίας μιας συνήθους εμπορικής σχέσης με το Rich Casino και με τον αυστηρό σκοπό της διεξαγωγής πονταρισμάτων και άλλων συναλλαγών σχετικών με τυχερά παιχνίδια και στοιχηματισμό.

  1.7 Η «Σύμβαση» είναι η συμβατική σχέση μεταξύ του Rich Casino και του Μέλους και αποτελείται και διέπεται από τους κανόνες του Rich Casino.

  1.8 Το «Site» είναι η πύλη στο Διαδίκτυο, και είναι προσβάσιμο μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης RichCasino.com, όπου όλες οι τρέχουσες και σχετικές πληροφορίες του Rich Casino αναρτώνται.

  1.9 Το «Λογισμικό» είναι η συλλογή των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και των συναφών δεδομένων, διαδικασιών και αλγορίθμων, που είναι προσβάσιμα μέσω της λήψης ή άμεσης έκδοσης της πλατφόρμας Flash, όπου οι σχετικές πληροφορίες του Rich Casino δημοσιεύονται, και το σημείο όπου τα πονταρίσματα, τα τυχερά παιχνίδια και οι αντίστοιχες συναλλαγές λαμβάνουν χώρα.

  1.10 Η «Κάρτα» αναφέρεται σε όλους τους τύπους των καρτών οι οποίες επιτρέπουν πληρωμές, επιβαρύνσεις, χρεώσεις, πιστώσεις και / ή παρόμοιες οικονομικές συναλλαγές.

  1.11 Ο «Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών» («Πάροχος Πληρωμών») είναι ένα τρίτο ενδιάμεσο μέρος που ενεργεί ως πράκτορας πληρωμών.

  1.12 Ο «Οικονομικός Οργανισμός» είναι μια τράπεζα και / ή άλλο όργανο που καθορίζεται από την εγχώρια οικονομική νομοθεσία ή παρόμοιες ρυθμίσεις.

  1.13 Ο όρος «Ανωτέρα Βία» αναφέρεται σε οποιοδήποτε συμβάν ή κατάσταση πέραν του εύλογου ελέγχου κάποιου, που οδηγεί σε καθυστέρηση ή σε αθέτηση της εκπλήρωσης της συμβατικής υποχρέωσης του επηρεαζόμενου Μέλους και συμπεριλαμβάνει, για τους σκοπούς των Κανονισμών του Rich Casino, την Ανώτερη Βία, τους κυβερνητικούς περιορισμούς (συμπεριλαμβανομένων της άρνηση ή ακύρωσης οποιασδήποτε απαραίτητης άδειας όταν η άρνηση ή η ακύρωση γίνεται χωρίς την ευθύνη του θιγόμενου μέρους), πολέμους, εξεγέρσεις, και / ή οποιαδήποτε άλλη αιτία πέραν του εύλογου ελέγχου του μέρους του οποίου η απόδοση επηρεάζεται.


  1. 2. Ο λογαριασμός σας στο Rich Casino

  2.1 Ένα άτομο δεν μπορεί να συμμετάσχει σε ένα Παιχνίδι, εκτός εάν ο συμμετέχων είναι εγγεγραμμένος ως Μέλος και Κάτοχος Λογαριασμού στο Rich Casino. Προκειμένου να εγγραφεί ως Μέλος, το άτομο αυτό πρέπει να υποβάλει Αίτηση Εγγραφής («Αίτηση»). Η αίτηση απαιτεί τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

  2.1.1 Γνωστοποίηση πως το Μέλος είναι δεκαοκτώ (18) ετών ή μεγαλύτερο,

  2.1.2 Ταυτότητα Μέλους,

  2.1.3 Τόπο κατοικίας του Μέλους,

  2.1.4 Την παρούσα και ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Μέλους.

  Κάθε άτομο που υποβάλλει Αίτηση Εγγραφής, εγγυάται πως οι πληροφορίες που παρέχονται στην Αίτηση είναι αληθείς και ακριβείς. Στο Rich Casino δεν θα εγγραφεί το άτομο εάν έχει προβεί σε Εγγραφή στο παρελθόν. Το Rich Casino μπορεί να ακυρώσει την Εγγραφή ως Μέλους, εάν αντιληφθεί ότι το άτομο έχει παράσχει ψευδείς πληροφορίες κατά την εγγραφή του ως Μέλος.

  2.2 Το πρόσωπο που υποβάλλει Αίτηση για λογαριασμό στο Rich Casino αναγνωρίζει και αποδέχεται τα εξής:

  2.2.1 Όλους τους ορισμούς και διατάξεις, όπως αναφέρονται στη ρήτρα 1 και / ή στο παρόν,

  2.2.2 Τους Κανόνες του Rich Casino όπως δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα αυτή τη στιγμή, καθώς και τυχόν μελλοντικές αλλαγές στους Κανόνες και το Λογισμικό του Rich Casino.

  2.2.3 Το δικαίωμα που διατηρεί το Rich Casino να τροποποιήσει τους Όρους και Προϋποθέσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Κάτοχο Λογαριασμού. Είναι αποκλειστική ευθύνη των Μελών να ελέγχουν συνεχώς και να διαβάζουν τους Όρους και Προϋποθέσεις μας, προκειμένου να παραμένουν ενήμεροι με οποιαδήποτε και όλες τις πιθανές αλλαγές που μπορεί να συμβούν.

  2.3 Το Rich Casino διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, κατά την κρίση του να:

  2.3.1 Απορρίψει την Αίτηση Λογαριασμού στο Rich Casino και / ή να κλείσει έναν υπάρχοντα Λογαριασμό στο Rich Casino χωρίς περεταίρω εξήγηση,

  2.3.2 Τροποποιήσει το επίπεδο VIP του Μέλους κατά την κρίση του και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση,

  2.3.3 Απορρίψει την αποδοχή καταθέσεων χωρίς οποιαδήποτε εξήγηση,

  2.3.4 Αναστείλει και / ή να ακυρώσει τη συμμετοχή ενός Μέλους σε προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς ή άλλες υπηρεσίες, στην περίπτωση που το Rich Casino έχει βάσιμες ανησυχίες ότι ο λογαριασμός χρησιμοποιείται για παράνομες, δόλιες ή ανέντιμες πρακτικές.

  2.3.5 Ζητήσει έγγραφα για την επαλήθευση της ταυτότητας και της άδειας χρήσης μιας συγκεκριμένης Κάρτας ή / και άλλα στοιχεία που παρέχονται από το Μέλος, πριν από καταθέσεις και / ή αναλήψεις.

  2.3.6 Μεταφέρει και / ή αδειοδοτήσει, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, δεδομένα σχετικά με κάποιο Μέλος που θεωρεί δόλιο, σε άλλο νομικό πρόσωπο, σε οποιαδήποτε χώρα, με την εγγύηση του Rich Casino ότι τα εν λόγω δεδομένα ανά πάσα στιγμή μεταφέρονται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, την Προστασία των Δεδομένων και / ή παρόμοια νομοθεσία ή κανονισμούς.

  2.3.7 Μεταφέρει και / ή αδειοδοτήσει, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, τα σχετικά με το Μέλος που θεωρεί δόλιο δικαιώματα και υποχρεώσεις, σε άλλο νομικό πρόσωπο, σε οποιαδήποτε χώρα, με την εγγύηση του Rich Casino πως τιμώνται οι υποχρεώσεις.

  2.3.8 Κρατήσει και να διαχειριστεί τα κεφάλαια που ανήκουν στα Μέλη, σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές οδηγίες για τη διαχείριση μετρητών σχετικών με τέτοια κεφάλαια. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και / ή Πάροχους Υπηρεσιών Πληρωμών, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την κατοχή κεφαλαίων στο όνομα και / ή προς όφελος των Μελών.

  2.3.9 Κυρώσει ποινικά και / ή να δημεύσει κεφάλαια διαθέσιμα σε έναν Λογαριασμό στο Rich Casino και / ή να αρνηθεί να τιμήσει ένα αίτημα, στην περίπτωση κατά την οποία, άμεσα ή έμμεσα, οι κανόνες του Rich Casino έχουν παραβιαστεί ή / και άλλες αναρμόδιες δραστηριότητες έχουν πραγματοποιηθεί σε σχέση με ένα στοιχηματικό γεγονός ή / και τη λειτουργία ενός λογαριασμού στο Rich Casino. Αυτό υπόκειται σε οποιαδήποτε από τα εν λόγω γεγονότα που είναι σχετικά με το Λογαριασμό στο Rich Casino και / ή τον εν λόγω ισχυρισμό.

  2.4 Όσοι υποβάλλουν Αίτηση για λογαριασμό στο Rich Casino πρέπει να εγγυούνται ότι δεν είναι κάτω από την ηλικία των 18 ετών. Οι ανήλικοι δεν μπορούν να εγγραφούν ως Μέλη και δεν επιτρέπεται να διαθέτουν λογαριασμό στο Rich Casino. Το Rich Casino διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά ηλικίας, προκειμένου να επαληθεύει τις παρεχόμενες πληροφορίες. Οι Λογαριασμοί μπορεί να ανασταλούν μέχρι να υπάρξει ικανοποιητική απόδειξη της ηλικίας.

  2.5 Το Μέλος εγγυάται και πιστοποιεί, ανά πάσα στιγμή πως δεν:

  2.5.1 Είναι κάτοικος των χωρών: Κόστα Ρίκα, Ρουμανία, Πολωνία, Δανία, Ισραήλ ή Ουκρανία.

  2.5.2 Είναι περιορισμένης Νομικής Ικανότητας.

  2.5.3 Λειτουργεί για λογαριασμό τρίτου.

  2.5.4 Είναι καταχωρημένος ως Παίκτης σε Εθισμό.

  2.5.5 Χρησιμοποιεί κεφάλαια που προέρχονται από εγκληματική και/ή άλλη παράνομη δραστηριότητα.

  2.5.6 Δραστηριοποιείται σε εγκληματικές ενέργειες με τις οποίες ο Λογαριασμός του Rich Casino εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα.

  2.5.7 Συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με το Rich Casino, δηλαδή πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε οποιοδήποτε δίκτυο των δικτυακών τόπων που σχετίζονται με το Rich Casino.

  2.6 Το Rich Casino εγγυάται και πιστοποιεί, ανά πάσα στιγμή, ότι:

  2.6.1 Διαχειρίζεται τα κεφάλαια που ανήκουν στα Μέλη με ασφαλή και κατάλληλο τρόπο.

  2.6.2 Απορροφά το κόστος, και καταβάλλει το Φόρο Στοιχηματισμού, ανάλογα με την περίπτωση, στον τόπο της Σύμβασης.

  2.6.3 Διαχειρίζεται τα δεδομένα των Μελών, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, πράξεις προστασίας και / ή παρόμοιες νομοθεσίες ή κανονισμούς.

  2.7 Ένας λογαριασμός στο Rich Casino ανοίγει, πραγματοποιείται και εγκαθίσταται στο νόμισμα που συμφωνήθηκε μεταξύ του Rich Casino και των Μελών. Όλα τα ποσά που εμφανίζονται σχετικά με τα στοιχήματα και τα κέρδη θα πρέπει να αναφέρονται με το σύμβολο του νομίσματος που έχει συμφωνηθεί. Το Rich Casino υπολογίζει και ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, σύμφωνα με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Μικρές διαφορές μπορεί να παρατηρηθούν μεταξύ των συμφωνηθέντων ποσών και των καταγεγραμμένων ποσών λόγω διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

  2.8 Ο λογαριασμός στο Rich Casino δεν τοκίζεται.

  2.9 Το Μέλος μπορεί να διατηρεί μόνο ένα λογαριασμό στο Rich Casino τη φορά. Αν αυτός ο κανόνας παραβιάζεται, το Rich Casino διατηρεί το δικαίωμα να μπλοκάρει και / ή να διαγράψει τους περιττούς λογαριασμούς που διατηρεί το Μέλος στο Rich Casino, κατά παράβαση της εν λόγω διάταξης. Τα κεφάλαια στους επιπλέον Λογαριασμούς του Rich Casino δεν επιστρέφονται.

  2.9.1 Σε περίπτωση ανίχνευσης απάτης στο λογαριασμό του Μέλους, το Rich Casino θα μπλοκάρει τον Λογαριασμό και θα παγώσει τα κεφάλαια, και η πρόσβαση του Μέλους στο λογαριασμό του Rich Casino θα απαγορευτεί. Δεν θα διευθετηθούν περαιτέρω πληρωμές προς τα Μέλη.

  2.10 Ο λογαριασμός στο Rich Casino προορίζεται για προσωπική διασκέδαση και μη-επαγγελματικό στοιχηματισμό. Η πρόσβαση στο λογαριασμό του Rich Casino για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερθέντες, απαγορεύεται αυστηρά.

  2.11 Κάθε ισχυρισμός σχετικά με μια συναλλαγή σε συνδυασμό με ένα λογαριασμό στο Rich Casino θα πρέπει να γίνει μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών μετά την συναλλαγή, πληρωμή και / ή διακανονισμό, ή μετά το διάστημα στο οποίο θα έπρεπε να έχουν λάβει χώρα. Σε αντίθετη περίπτωση, το Rich Casino διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση του να μην εξετάσει την αίτηση.

  2.12 Όσον αφορά τις διαφορές, προτείνεται στα Μέλη να υποβάλλουν καταγγελία στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του Rich Casino. Τα μέρη θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταλήξουν σε φιλικό διακανονισμό, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

  2.12.1 Τα Μέλη τα οποία θα επιλύσουν μια καταγγελία με άλλα μέσα εκτός από τα κανάλια επικοινωνίας μας, πρέπει να έχουν υπόψη τους πως ο λογαριασμός τους θα κλείσει, έπειτα από την επίλυση της καταγγελίας τους.

  2.13 Σε περίπτωση που η διαφορά γίνεται μεταξύ του Rich Casino και των Μελών, το Rich Casino υποχρεούται να παρέχει ένα αρχείο συναλλαγών στη διάθεσή του Μέλους. Οι πληροφορίες αυτές διατίθενται επίσης σε ένα νόμιμο τρίτο μέρος (π.χ. δικαστή ή δικαστήριο) εφόσον το Rich Casino επιθυμεί ή συμφωνεί.

  2.14 Ο καταγγέλλων πρέπει να παρέχει σαφείς και κατηγορηματικές πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του και υποχρεούται να δώσει όλες τις σχετικές πληροφορίες που αποτέλεσαν αφορμή για την καταγγελία.


  1. 3. Κανόνες Πληρωμών


  3.1 Καταθέσεις σε και αναλήψεις από, έναν Λογαριασμό στο Rich Casino θα πρέπει να γίνονται μόνο μέσω ενός Οικονομικού Οργανισμού ή ενός Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών. Οι διαδικασίες και οι όροι και προϋποθέσεις μπορεί να διαφέρουν από χρόνο σε χρόνο, καθώς και μεταξύ των διαφόρων χωρών και των διαφόρων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οι συνήθεις συμβουλές είναι διαθέσιμες στους λογαριασμούς στο Rich Casino στα σημεία "Ταμείο" και "Ανάληψη".

  3.2 Το Rich Casino διατηρεί τα κεφάλαια των Μελών ξεχωριστά από τα ίδια κεφάλαια του Rich Casino, στο λογαριασμό του Μέλους που συνδέεται με ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

  3.3 Πριν από οποιαδήποτε πληρωμή από το λογαριασμό του Rich Casino, το Rich Casino εξακριβώνει την ταυτότητα του Μέλους, την ηλικία και τον τόπο κατοικίας.

  3.4 Το Rich Casino μπορεί να αναθέσει σε έναν Διαμεσολαβητή Πληρωμών να ενεργήσει, να παραλάβει καταθέσεις, να κρατήσει και να διαχειριστεί κεφάλαια, ή / και να επισπεύσει τις αναλήψεις για λογαριασμό του Rich Casino.

  3.5 Το Rich Casino δεν δέχεται μετρητά που στέλνονται ή παραδίδονται απευθείας στο Rich Casino.

  3.6 Το Rich Casino πιστώνει στο λογαριασμό στο Rich Casino όλα τα κεφάλαια που παραλαμβάνονται από το Rich Casino ή για λογαριασμό των Μελών, ή οφείλονται από το Rich Casino στα Μέλη.

  3.7 Το Μέλος μπορεί να προβεί σε κατάθεση μόνο με την προσωπική Κάρτα του ή άλλη μέθοδο πληρωμής του, κατά περίπτωση.

  3.8 Το Rich Casino δεν θα δεχθεί ένα στοίχημα από ένα Μέλος, εκτός εάν έχει συσταθεί λογαριασμός του Rich Casino στο όνομα του Μέλους, και φαίνεται ότι υπάρχουν επαρκή κεφάλαια στο Λογαριασμό στο Rich Casino για να καλύψουν το ποσό του στοιχήματος, ή τα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των ποσό του στοιχήματος παρέχονται με εγκεκριμένο τρόπο.

  3.9 Το ποσό που αντιπροσωπεύει την πίστωση ενός Μέλους πρέπει να εξετάζεται από το Rich Casino μόνο αν προκύψουν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

  3.9.1 Κάθε ποσό στοιχηματισμού γίνεται διαθέσιμο στο χρηματικό υπόλοιπο σε περίπτωση που το Μέλος βρίσκεται στη διαδικασία ενός παιχνιδιού, που σημαίνει μια στοιχηματικής δραστηριότητας.

  3.9.2 Τα ποσά που αντιπροσωπεύουν την πίστωση που ανήκει στον Λογαριασμό του Μέλους μπορούν να μεταφερθούν στο λογαριασμό του, μετά από αίτηση του Μέλους.

  3.9.3 Το Καζίνο μπορεί να προβεί σε διαδικασίες πληρωμής που υπόκεινται σε λογικά τραπεζικά έξοδα, και που προκύπτουν από τις καταθέσεις που λαμβάνονται και τα κεφάλαια που αποσύρονται από το Rich Casino.

  3.10 Οι πληρωμές που αφορούν αναλήψεις που έχει αιτηθεί το Μέλος από το λογαριασμό του στο Rich Casino αποστέλλονται απευθείας στα Μέλη ή μεταφέρονται σε τραπεζικό λογαριασμό των Μελών, ανάλογα με το αίτημα του Μέλους.

  3.11 Το Rich Casino διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει διοικητικά κόστη κατά την ανάληψη. Το κόστος αυτό αναφέρεται στην ιστοσελίδα. Το ποσό υπολογίζεται με βάση το ακριβές κόστος που χρεώνει ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών.


  1. 4. Κανόνες Ασφαλείας


  4.1 Το Rich Casino διατηρεί απόλυτη εμπιστευτικότητα όσον αφορά όλες τις πληροφορίες που παρέχονται από το Μέλος. Τα δεδομένα θα πρέπει να γνωστοποιούνται, εφόσον απαιτείται από διοικητική αρχή, δικαστή ή άλλη δημόσια αρχή. Τα δεδομένα μπορούν να γνωστοποιηθούν σε τρίτους για σκοπούς έρευνας, αν το Μέλος του Rich Casino παραβιάζει τους Όρους και Προϋποθέσεις.

  4.2 Μόλις ο λογαριασμός δημιουργηθεί, στο Μέλος δίδεται ένας προσωπικός αριθμός λογαριασμού. Το Μέλος επιλέγει έναν κωδικό πρόσβασης και το όνομα χρήστη / ψευδώνυμο, και είναι δική του ευθύνη να μην μοιραστεί αυτές τις πληροφορίες. Εάν το Μέλος έχει λόγους να πιστεύει ότι άλλοι έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, θα πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με την Εξυπηρέτηση Πελατών του Rich Casino, και να εκδοθεί ένας νέος κωδικός πρόσβασης.

  4.3 Όλες οι τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ του Rich Casino και των κατόχων λογαριασμών καταγράφονται για την ασφάλεια, την κατάρτιση και / ή τη διασφάλιση της ποιότητας.

  4.4 Όλες οι επικοινωνίες μέσω Διαδικτύου καταγράφονται για σκοπούς διασφάλισης της ποιότητας.

  4.5 Καταθέσεις μέσω κάρτας μπορεί, από καιρό σε καιρό, να ακυρωθούν μερικώς ή / και πλήρως, σύμφωνα με ορισμένα συστήματα ασφαλείας που συνεργάζονται με τους πάροχους πληρωμών και / ή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Τέτοια μέτρα ασφαλείας μπορούν να απορρίψουν νόμιμες Kάρτες, οι οποίες ωστόσο, σε μια δεδομένη στιγμή, δεν είναι δυνατό να επεξεργαστούν. Το προσωπικό του Rich Casino δεν ελέγχει τα εν λόγω συστήματα. Ωστόσο, πρέπει να παρέχει βοήθεια ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν και να προτείνει εναλλακτικές λύσεις.

  4.6 Πριν από καταθέσεις και / ή αναλήψεις, το Rich Casino μπορεί να ζητήσει έγγραφα για την επαλήθευση της ταυτότητας των Μελών και μπορεί επίσης να ζητήσει από τα Μέλη τα αποδεικτικά χρήσης μιας συγκεκριμένης κάρτας. Όλα αυτά μπορεί να προκαλέσουν μικρές καθυστερήσεις.

  4.7 Η χρήση και η κατάχρηση οποιουδήποτε σφάλματος σε κάποιο από τα λογισμικά παιχνιδιών που παρέχονται στην πλατφόρμα του Rich Casino είναι παράνομη. Εάν ο παίκτης εντοπίσει ένα σφάλμα στο λογισμικό, πρέπει αμέσως να ενημερώσει το Rich Casino στέλνοντας ένα e-mail στο . Το Rich Casino λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση χρήσης ή / και κακοποίησης ενός σφάλματος από έναν παίκτη όπως μπλοκάρισμα του Λογαριασμού του Παίκτη, δέσμευση των χρημάτων του λογαριασμού ή ακόμη και λήψη νομικών μέτρων.

  4.8 Ο “Λογαριασμός Νοικοκυριού” αφορά τα Μέλη που μοιράζονται την ίδια κατοικία.

  4.8.1 Το Μέλος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χρήματα Μπόνους μόνο μία φορά ανά νοικοκυριό / διεύθυνση IP. Σε περίπτωση κατάχρησης Μπόνους, το Μπόνους χάνεται και τα χρήματα του λογαριασμού παγώνουν.

  1. 5. Πολιτική Απορρήτου

  5.1 Το Rich Casino τηρεί το νόμο περί προστασίας των δεδομένων, καθώς και άλλους σχετικούς κανονισμούς, νομικές ειδοποιήσεις ή / και άλλους όρους που ισχύουν στον τόπο της Σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη το Σύστημα Προστασίας των Δεδομένων. Επιπλέον, το Rich Casino έχει υιοθετήσει τις καλύτερες πρακτικές όσον αφορά τις αρχές της επικοινωνίας μέσω e-mail με τα Μέλη.

  5.2 Όλα τα παραπάνω ισχύουν, προκειμένου να είναι τα Μέλη βέβαια ότι ανά πάσα στιγμή τα προσωπικά τους δεδομένα:

  5.2.1 Επεξεργάζονται σύμφωνα με τα Δικαιώματα των Μελών,

  5.2.2 Επεξεργάζονται δίκαια και νόμιμα,

  5.2.3 Λαμβάνονται για συγκεκριμένο και νόμιμο σκοπό,

  5.2.4 Είναι επαρκή, συναφή και όχι παραπάνω από όσα χρειάζονται για το συγκεκριμένο σκοπό,

  5.2.5 Είναι ακριβή και ενημερωμένα,

  5.2.6 Φυλάσσονται ασφαλώς,

  5.2.7 Δεν κρατούνται παραπάνω από όσο χρειάζεται για το σκοπό,

  5.2.8 Δεν μεταφέρονται σε περιοχές που δεν συνάδουν με τις ανώτερες Ντιρεκτίβες,

  5.2.9 Χρησιμοποιούνται για λόγους μάρκετινγκ, όντας βασισμένες στην επονομαζόμενη Αρχή opt-in.

  5.3 Το Rich Casino αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα όταν αυτό απαιτείται κατ’ εντολή των Διοικητικών Αρχών και / ή οποιασδήποτε νομικής διάταξης που περιέχεται στο Διοικητικό Δίκαιο. Για την ανίχνευση απάτης και τον έλεγχο, οι κάτοχοι λογαριασμού συμφωνούν ότι το Rich Casino έχει το δικαίωμα να μεταφέρει τα προσωπικά δεδομένα των Μελών σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων AVS παρόχων υπηρεσιών και άλλων συνεργατών. Επιπλέον, το Rich Casino διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα σε αποδέκτες όταν το Rich Casino έχει εύλογη αιτία να υποπτεύεται παρατυπίες που εμπλέκουν έναν λογαριασμό στο Rich Casino.

  5.4 Το Rich Casino θα αποκαλύψει τα προσωπικά δεδομένα με σκοπό να παρέχει στα Μέλη προϊόντα και υπηρεσίες άλλων εταίρων που μπορεί να παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα Μέλη. Οι ίδιες πληροφορίες μπορούν επίσης να ανταλλάσσονται με άλλα συνδεδεμένα μέρη, ανεξάρτητους εργολάβους και / ή άλλους επιχειρηματικούς εταίρους.

  5.5 Το Rich Casino δεν θα μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα των μελών του με άλλους φορείς που δεν έχουν συνάψει συμφωνία εταιρικής σχέσης με το Rich Casino, παρά μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των απαιτούμενων συναλλαγών του Μέλους (Παρόχους Λύσεων Πληρωμών, Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και παρόμοιες οικονομικές οντότητες των οποίων η συμμετοχή αντικειμενικά απαιτείται), οπότε υπόκειται στην πολιτική απορρήτου αυτών των οντοτήτων να διαχειριστούν τα προσωπικά στοιχεία του Μέλους ως εμπιστευτικά.

  5.6 Το Rich Casino διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων. Ωστόσο, μόνο τα Μέλη που έχουν συμφωνήσει με το opt-in θα λαμβάνουν διαφημιστικό υλικό.

  5.7 Το Μέλος έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την πρόσβαση στα δικά του προσωπικά δεδομένα, και / ή το δικαίωμα να διορθώσει και / ή να διαγράψει λάθος και / ή ακατάλληλα δεδομένα. Ερωτήματα σχετικά με το απόρρητο των δεδομένων μπορούν να σταλούν στο .

  5.8 Η ιστοσελίδα του Rich Casino χρησιμοποιεί cookies για τους παρακάτω σκοπούς:

  5.8.1 Για να προσδιορίσει τη γλώσσα προτίμησης του Μέλους έτσι ώστε αυτή να επιλέγεται αυτόματα όταν το Μέλος επιστρέψει στο Rich Casino,

  5.8.2 Για να εξασφαλίσει ότι τα στοιχήματα του Μέλους συνδέονται με το κουπόνι στοιχήματος και το λογαριασμό του,

  5.8.3 Για να βεβαιωθεί πως το Μέλος λαμβάνει όλα τα Μπόνους για τα οποία έχει επιλεχθεί,

  5.8.4 Για την ανάλυση του traffic της ιστοσελίδας του Rich Casino, ώστε να μπορούμε να κάνουμε τις κατάλληλες βελτιώσεις. Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα του Rich Casino χωρίς cookies. Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies του Rich Casino, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του .

  5.9 Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από το Rich Casino δεν πρέπει να μοιράζονται, ενοικιάζονται ή πωλούνται σε τρίτους.

  5.10 Τα κέρδη και οι μεταποιημένες αναλήψεις υπόκεινται σε διαφήμιση. Πληροφορίες σχετικά με τα κέρδη του Μέλους και άλλες προσωπικές πληροφορίες πρέπει να παρέχονται για το συγκεκριμένο σκοπό. Πληροφορίες σχετικά με τα κέρδη και / ή τις αναλήψεις μπορεί επίσης να παρέχονται σε τρίτους που υποχρεούνται να θεωρούν πως οι πληροφορίες αυτές μπορούν να δημοσιοποιούνται βάση συγκεκριμένων νομοθετικών, κανονιστικών ή οποιωνδήποτε κυβερνητικών ή αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών.

  1. 6. Υπεύθυνο Παιχνίδι

  6.1 Το Μέλος μπορεί να βάλει όριο στο ποσό που επιθυμεί να στοιχηματίζει για συγκεκριμένη περίοδο.

  6.2 Εάν το Rich Casino πιστεύει ότι η δραστηριότητα παιχνιδιού ενός Μέλους οδηγεί σε οικονομικές ή προσωπικές δυσκολίες, τότε το Rich Casino διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει το Λογαριασμό.

  6.3 Σας ενημερώνουμε ότι τα εξ αποστάσεως τυχερά παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένων των τυχερών παιχνιδιών, μπορεί να προκαλέσουν εθισμό.

  6.4 Το Μέλος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει ένα εβδομαδιαίο όριο των συνολικών ποσών μέσω e-mail ή φαξ. Μία περίοδος αναμονής 24 ωρών είναι απαραίτητη για την επεξεργασία κάθε αίτησης.

  1. 7. Όροι και Προϋποθέσεις Αναλήψεων

  7.1 Τα αιτήματα αναλήψεων αξιολογούνται καθημερινά, από Κυριακή έως Πέμπτη, εντός 72 ωρών από τη στιγμή που τα Μέλη αιτούνται την Ανάληψη από τον λογαριασμό τους στο Rich Casino.

  Τα αιτήματα αναλήψεων που γίνονται μετά από την Πέμπτη, 12 μ.μ. EST, εξετάζονται μετά από την αμέσως επόμενη Κυριακή.

  7.2 Κατά την αίτηση ανάληψης, το Μέλος συμφωνεί και αποδέχεται ότι κατανοεί τους Όρους και Προϋποθέσεις των αναλήψεων. Ο Κάτοχος του Λογαριασμού επίσης αναγνωρίζει ότι οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω διαφορετικών μεθόδων πληρωμής, οι οποίες αναφέρονται στη σελίδα του Rich Casino για τις Αναλήψεις.

  7.3 Το Rich Casino πραγματοποιεί μόνο μία έγκριση πληρωμής ανά λογαριασμό, ανά εξέταση και ανά εβδομάδα.

  7.3.1 Εάν ένα Μέλος υποβάλλει περισσότερες αιτήσεις ανάληψης εντός της ίδιας ιστοσελίδας, ταυτόχρονα, μόνο ένα από τα αιτήματα υπόκειται σε εξέταση.

  7.3.2 Στο Μέλος δεν επιτρέπεται να εξαργυρώσει τα χρήματα Μπόνους.

  7.4 Μόλις εγκριθεί, η αίτηση ανάληψης μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών και 12 εργάσιμων ημερών.

  7.5 Οι αιτήσεις ανάληψης των λογαριασμών των Μελών που έχουν οριστεί ως υψηλού κινδύνου από το Τμήμα Ασφαλείας του Rich Casino θα απορρίπτονται αυτόματα.

  7.6 Είναι υποχρεωτικό για όλα τα Μέλη να ολοκληρώνουν στις απαιτήσεις γυρισμάτων πριν ζητήσουν μια πληρωμή. Για τα Μέλη που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις γυρισμάτων, οι αιτήσεις ανάληψης θα απορρίπτονται. Κατά συνέπεια, τα χρήματα θα επιστρέφουν στο λογαριασμό του Μέλους.

  7.7 Όρια Αναλήψεων:

  7.7.1 Το ελάχιστο ποσό ανάληψης είναι 50$  (δολάρια) μέσω όλων των διαθέσιμων επιλογών ανάληψης, εκτός των Φυσικών Επιταγών, οι οποίες έχουν ελάχιστο όριο ανάληψης  300$ (δολάρια), και Ηλεκτρονικών Επιταγών, οι οποίες έχουν ελάχιστο ποσό ανάληψης 100$ (δολάρια).

  7.7.2 Το μέγιστο ποσό ανάληψης είναι μέχρι και 35.000$ (δολάρια) την εβδομάδα, ανάλογα με το επίπεδο VIP του Μέλους.

  7.7.3 Σε περίπτωση που ο λογαριασμός του Μέλους λειτουργεί υπό διαφορετικά νομίσματα, ισχύουν τα ίδια όρια αναλήψεων. Το Rich Casino υπολογίζει τις αντίστοιχες συναλλαγματικές ισοτιμίες, σύμφωνα με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ώστε να τηρούνται τα όρια αναλήψεων όπως αυτά δηλώνονται σε δολάρια ΗΠΑ.

  7.7.4.1      Τα μέγιστα όρια αναλήψεων, ανάλογα με το επίπεδο VIP του Μέλους, είναι:


  7.7.4.2       Μέλη του Επιπέδου VIP Bronze έχουν έως $1,000 μέγιστο εβδομαδιαίο ποσό ανάληψης

  7.7.4.3       Μέλη του Επιπέδου VIP Silver έχουν έως $2,500 μέγιστο εβδομαδιαίο ποσό ανάληψης

  7.7.4.4       Μέλη του Επιπέδου VIP Gold έχουν έως $5,000 μέγιστο εβδομαδιαίο ποσό ανάληψης

  7.7.4.5       Μέλη του Επιπέδου VIP Platinum έχουν έως $10,000 μέγιστο εβδομαδιαίο ποσό ανάληψης

  7.7.4.6       Μέλη του Επιπέδου VIP Ultimate έχουν έως $25,000 μέγιστο εβδομαδιαίο ποσό ανάληψης

  7.7.4.6   Μέλη του Επιπέδου VIP Ultimate Plus έχουν έως $35,000 μέγιστο εβδομαδιαίο ποσό ανάληψης

  7.7.5 Το επίπεδο VIP των Μελών βασίζεται στη δραστηριότητά τους στο Rich Casino: όσο πιο ενεργό είναι το Μέλος, και όσο περισσότερο παίζει, τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο VIP και έτσι το όριο πληρωμής αυξάνεται. Επίσης, σημαντικά μειωμένη δραστηριότητα οδηγεί σε μείωση του επιπέδου VIP. Για να ελέγξει το επίπεδο VIP, ο Κάτοχος Λογαριασμού μπορεί να επικοινωνήσει με τους εκπροσώπους του Rich Casino.

  7.7.6 Τα μέγιστα ποσά ανάληψης που προκύπτουν από Δωρεάν Χρηματικά Μπόνους, ανάλογα με το επίπεδο VIP του Μέλους, είναι:

  7.7.6.1 Μέλη του Επιπέδου VIP Bronze έχουν έως $200 μέγιστο ποσό ανάληψης ανά Δωρεάν Μπόνους

  7.7.6.2 Μέλη του Επιπέδου VIP Silver έχουν έως $500 μέγιστο ποσό ανάληψης ανά Δωρεάν Μπόνους

  7.7.6.3 Μέλη των Επιπέδων Gold, Platinum και Ultimate έχουν έως $1,000 μέγιστο ποσό ανάληψης ανά Δωρεάν Μπόνους

  7.7.6.4 Μέλη του Επιπέδου Ultimate Plus έχουν έως $2,000 μέγιστο ποσό ανάληψης ανά Δωρεάν Μπόνους


  7.7.7 Ο Κάτοχος Λογαριασμού έχει το δικαίωμα να λάβει δωρεάν χρηματικά Μπόνους μετά τη διαδικασία εγγραφής. Η ανάληψη των δωρεάν χρηματικών Μπόνους είναι διαθέσιμη μόνο στα Μέλη που έκαναν τουλάχιστον μία κατάθεση εντός των τελευταίων πέντε (5) ημερών πριν από την αίτηση ανάληψης.

  7.8      Τα έγγραφα που απαιτούνται:

  7.8.1 Τα Μέλη πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα έγγραφα πριν από την υποβολή της αίτησης ανάληψης:

  7.8.1.1 Αποδεικτικά των Πιστωτικών/Χρεωστικών καρτών που χρησιμοποιήθηκαν τους τελευταίους έξι (6) μήνες,

  7.8.1.2 Έγκυρη Ταυτότητα με φωτογραφία, που να έχει εκδοθεί από Κυβερνητική Αρχή,

  7.8.1.3 Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ, το μέγιστο τριών (3) μηνών πριν από την αποστολή,

  7.8.1.4 Αντίγραφο μπροστινής όψης της κάρτας ή των καρτών που χρησιμοποιήθηκαν για κατάθεση στο λογαριασμό του καζίνο,

  7.8.1.5 ACH αποδεικτικό, εάν χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονική επιταγή για κατάθεση στο λογαριασμό του καζίνο

  7.8.1.6 Λογαριασμός σταθερού τηλεφώνου. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου δεν υπάρχει διαθέσιμο σταθερό τηλέφωνο, λογαριασμός κινητού μπορεί να γίνει δεκτός ή όχι, κατ’ εξαίρεση,

  7.8.1.7 Αντίγραφο υπογεγραμμένης άκυρης επιταγής, εάν χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονική επιταγή για κατάθεση στο λογαριασμό ή εάν χρησιμοποιείται για αναλήψεις από το λογαριασμό του καζίνο.


  Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στο ή με φαξ στο 1-703-991-8879.

  7.8.2 Τα Μέλη πρέπει να έχουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα στο αρχείο τους πριν προχωρήσουν σε μια πληρωμή. Σε περίπτωση που προκύψει κάποια αναντιστοιχία στο λογαριασμό του Μέλους του Rich Casino, το Rich Casino έχει το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά έγγραφα, προκειμένου να αποδείξει την ταυτότητα και την πληρωμή που χρησιμοποιήθηκε για κάποιον άλλο λογαριασμού του Μέλους εντός της ίδιας εταιρείας διαχείρισης του δικτύου των sites, πριν από την έγκριση οποιασδήποτε ανάληψης.

  7.8.3 Όλα τα έγγραφα που λαμβάνονται ισχύουν για ένα έτος. Είναι αποκλειστική ευθύνη των Μελών να παρέχουν στο Τμήμα Ασφαλείας ενημερωμένα αντίγραφα των απαραίτητων δικαιολογητικών.

  7.9 Αναλήψεις με Ηλεκτρονικές Επιταγές:

  7.9.1 Μετά την έγκριση της Ανάληψης με Ηλεκτρονική Επιταγή το Rich Casino πρέπει να ακολουθήσει μια διαδικασία πιστοποίησης πριν από οποιαδήποτε Τραπεζική / με ηλεκτρονική επιταγή πληρωμή,

  7.9.2 Η διαδικασία ελέγχου ταυτότητας σημαίνει ότι το Rich Casino επαληθεύει ότι οι τραπεζικές πληροφορίες του αρχείου ταιριάζουν με τα στοιχεία του λογαριασμού του πελάτη στην τράπεζα. Μόνο τότε το Rich Casino μπορεί να προχωρήσει με τη μεταφορά των χρημάτων και η συγκεκριμένη επιλογή για αναλήψεις θα είναι στη διάθεση των Μελών και μελλοντικά.

  7.9.3 Η αδυναμία επικύρωσης εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης ανάληψης και τα εν λόγω ποσά θα επιστρέψουν στο λογαριασμό του Μέλους στο Rich Casino. Επιπλέον, η επιλογή δεν θα είναι πλέον στη διάθεση των Μελών. Σε περίπτωση αλλαγής των τραπεζικών πληροφοριών, η διαδικασία ελέγχου τραπεζικού λογαριασμού πρέπει να ξαναρχίσει, προκειμένου να επικυρωθούν οι νέες τραπεζικές πληροφορίες.

  7.9.4 Μέλη με καταθέσεις ACH πρέπει να έχουν όλες τις συναλλαγές τους ολοκληρωμένες και ενημερωμένες πριν προβούν σε αίτηση πληρωμής.

  7.10 Αναλήψεις με Φυσική Επιταγή:

  7.10.1 Οι φυσικές επιταγές παραδίδονται σε φυσικές διευθύνσεις μόνο. Σε περίπτωση που η διαδικασία ταυτοποίησης φυσικής διεύθυνσης αποτύχει τρεις (3) φορές για ένα συγκεκριμένο Μέλος, τα χρήματα θα επιστραφούν στο λογαριασμό του Μέλους και θα απενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη επιλογή. Σημείωση: Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών ενημερώνει την διαδικασία φυσικών επιταγών από καιρό σε καιρό. Οι κάτοχοι λογαριασμών απαιτείται να ελέγχουν τακτικά τη διαδικασία φυσικών επιταγών, όπως αναφέρεται στο Λογαριασμό του Μέλους.

  7.11 Διαδικασία Επαλήθευσης:

  Τα Τμήματα Ασφάλειας και Διαχείρισης διατηρούν το δικαίωμα να επιλέξουν Λογαριασμούς με εκκρεμείς πληρωμές τυχαία για επιπλέον διαδικασία επαλήθευσης. Η διαδικασία περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στον έλεγχο και εξακρίβωση της γνησιότητας των εγγράφων που έχουν παραληφθεί, επαλήθευση πως οι πληροφορίες του λογαριασμού ταιριάζουν με τα έγγραφα στον φάκελο, και ενδελεχή επανεξέταση των συνεδριών παιχνιδιού. Αυτή η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο φορές το χρόνο και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο ασφάλειας που έχει ορίσει το τμήμα Κινδύνου και Ασφαλείας.

  7.12 Ενημέρωση Μεθόδου Πληρωμών:

  Το Rich Casino ζητά από όλα τα Μέλη του τις αντίστοιχες πληροφορίες των επιλεγμένων μεθόδων πληρωμών τους μέσω e-mail στο . Το Rich Casino δεν πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνο σε περίπτωση που το Μέλος παρέχει εσφαλμένες πληροφορίες, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε αποστολή της πληρωμής σε εσφαλμένο λογαριασμό. Για το λόγο αυτό, οι πληροφορίες δεν μπορούν να παρασχεθούν μέσω chat ή τηλεφώνου.

  7.13 Προϋποθέσεις Γυρισμάτων:

  7.13.1 Πριν από κάθε ανάληψη, τα Μέλη πρέπει να γυρίσουν τουλάχιστον 25 φορές το ποσό της κατάθεσης και 25 φορές το αντίστοιχο ποσό Μπόνους.

  7.13.2 Πριν από κάθε ανάληψη Δωρεάν Χρηματικών Μπόνους, τα Μέλη πρέπει να γυρίσουν τουλάχιστον 99 φορές το ποσό του Μπόνους.

  7.13.3 Τα Μπόνους Επιστροφής Χρημάτων (Cashback) δεν υπόκεινται σε απαιτήσεις γυρισμάτων και μπορούν να αναληφθούν αμέσως.

  7.13.4 Οι απαιτήσεις γυρισμάτων μπορεί να διαφέρουν από τη μία προσφορά στην άλλη. Είναι αποκλειστική ευθύνη των Μελών να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις γυρισμάτων του Μπόνους που τους αποδίδεται, πριν από την αποδοχή του Μπόνους κατάθεσης ή του Δωρεάν Μπόνους.

  7.13.5 Το Μέλος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση του Μπόνους κατάθεσης, προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή τυχόν απαιτήσεων γυρίσματος. Εάν τα Μέλη τοποθετήσουν στοιχήματα, ενώ το Μπόνους εμφανίζεται στο υπόλοιπό τους, τότε το Μπόνους δεν μπορεί να ακυρωθεί και υπόκειται στις απαιτήσεις γυρισμάτων, μαζί με τη σχετική κατάθεση.

  7.13.6 Τα «Μπόνους εγγραφής» είναι ποσά που θα προστεθούν στο λογαριασμό του Μέλους μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή. Τα κεφάλαια αυτά δεν υπόκεινται σε απαιτήσεις γυρισμάτων, καθώς χρησιμοποιούνται ως κίνητρο για την απόλαυση των Μελών και δεν έχουν καμία αξία από μόνα τους. Επιπλέον, τα κέρδη από το Μπόνους Εγγραφής δεν μπορούν να αναληφθούν και / ή να ανταλλαχθούν με βραβείο εκτός εάν το Rich Casino εκφράσει τη συγκατάθεσή του για ένα συγκεκριμένο site συνεργατών, η οποία θα πρέπει να αναρτηθεί σε μια ξεχωριστή ιστοσελίδα του Rich Casino. Ωστόσο, το Rich Casino διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή ενός συγκεκριμένου Μέλους κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

  7.13.7 Οι ισχύοντες κανόνες γυρισμάτων, όπως αναφέρεται, πρέπει να πληρούνται σύμφωνα με το payout ποσοστό συμβολής του κάθε παιχνιδιού. Ως εκ τούτου, τα στοιχήματα του Μέλους υπολογίζονται στις απαιτήσεις στοιχηματισμού, ανάλογα με τα παιχνίδια που παίζονται. Στους Κλασικούς και βίντεο κουλοχέρηδες, τα πονταρίσματα καταμετρώνται στις απαιτήσεις γυρισμάτων, ενώ για το βίντεο πόκερ, τα κριτήρια γυρισμάτων απαιτούν το 20% των πονταρισμάτων.


  1. 8. Κανόνες Μπόνους

  8.1 Χρηματικά Μπόνους:

  8.1.1 Τα "Χρηματικά Μπόνους" είναι ένα κίνητρο που προσφέρει το Rich Casino, προκειμένου να ενισχύσει την εμπειρία καζίνο των Μελών,

  8.1.2  Τα δωρεάν χρηματικά Μπόνους αντιπροσωπεύουν το ποσό που καταβλήθηκε στο Μέλος, όπως ορίζεται στις προσφορές που αποστέλλονται στα Μέλη μέσω email ή ενημερωτικά δελτία,

  8.1.3 Δωρεάν Χρηματικά Μπόνους απονέμονται μόνο στα Μέλη που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον μία κατάθεση στο Rich Casino,

  8.1.4 Τα Χρηματικά Μπόνους δεν μπορούν να αναληφθούν, μπορούν μόνο να παιχτούν,

  8.1.5 Τα Χρηματικά Μπόνους μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους Κουλοχέρηδες, το Βίντεο Πόκερ, το Κίνο, Το Ξυστό, το Μίνι Μπακαρά, το Casino War και άλλα παιχνίδια του καζίνο,

  8.1.6 Το Rich Casino δεν επιτρέπει την είσοδο στο Μπλακτζάκ, Ρουλέτα ή Ζάρια, με το ποσό των χρηματικών Μπόνους, λόγω της δομής του συστήματος,

  8.1.7 Σε περίπτωση που ένα Μέλος λαμβάνει περισσότερες από μία προωθητικές προσφορές Μπόνους, δικαιούται μόνο την πρώτη, καθιστώντας όλα τα άλλα αιτήματα που αφορούν το Μπόνους άκυρα.


  8.2 Χρήματα Μπόνους Εγγραφής:

  8.2.1 Τα "Χρήματα από Μπόνους Εγγραφής" ("Μπόνους Εγγραφής") αντιπροσωπεύουν τα ποσά που προστίθενται στο λογαριασμό του Μέλους όταν η διαδικασία εγγραφής ολοκληρωθεί. Το Μπόνους μετά την διαδικασία εγγραφής χορηγείται μία φορά ανά λογαριασμό,

  8.2.2 Τα Χρήματα Μπόνους Εγγραφής χορηγούνται μόνο εάν ο παίκτης συμπληρώσει τις πληροφορίες του Προφίλ Μέλους με ακριβείς πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων ονοματεπώνυμου, αριθμού τηλεφώνου, και ακριβής διεύθυνσης κατοικίας και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

  8.2.3 Τα Μπόνους Εγγραφής δεν πιστώνονται σε διπλούς λογαριασμούς καζίνο, ενώ σε περίπτωση κατάχρησης μέσω πολλαπλών λογαριασμών, όλα τα υπόλοιπα μηδενίζονται και όλοι οι λογαριασμοί κλείνουν οριστικά,

  8.2.4 Το Δωρεάν Μπόνους Εγγραφής πιστώνεται μόνο μια φορά, και χορηγείται σύμφωνα με τις προωθητικές ενέργειες του καζίνο που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα ή αποστέλλονται μέσω των διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Rich Casino.


  8.3 Μπόνους Κατάθεσης:

  8.3.1 Τα «Μπόνους Κατάθεσης» ορίζονται ως ειδικά προωθητικά Μπόνους που χορηγούνται στα Μέλη, με βάση τη δραστηριότητα των καταθέσεων τους, και αποτελούν ένα ποσοστό της κατάθεσης ως Μπόνους,

  8.3.2 Τα Χρήματα Μπόνους Κατάθεσης πιστώνονται μόνο μετά από αντίστοιχη κατάθεση στο υπόλοιπο του λογαριασμού του Μέλους.


  8.4 Μπόνους Επιστροφής Χρημάτων (Cashback):

  8.4.1 Τα «Cash Back Μπόνους» είναι μια χρηματική ανταμοιβή που αντιπροσωπεύει ένα ορισμένο ποσό των χρημάτων κατάθεσης που έχουν παιχτεί, τα οποία μπορεί να ζητηθούν ως επιστροφή από το Μέλος,

  8.4.2 Τα Cash Back Μπόνους πιστώνονται μόνο στην περίπτωση που το Μέλος χάσει το αντίστοιχο ποσό κατάθεσης.

  8.5 Προσφορές Μπόνους:

  8.5.1 Περιστασιακά, μπορεί να στείλει το Rich Casino προσφορές Μπόνους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια συγκεκριμένη ομάδα Μελών, και ορισμένες από αυτές τις προσφορές μπορεί να αναρτηθούν σε άλλες ιστοσελίδες μέσω φόρουμ,

  8.5.2 Εάν το Rich Casino έχει αρκετούς λόγους να πιστεύει ότι ένα Μέλος δεν είχε συμπεριληφθεί σε μια συγκεκριμένη προσφορά Μπόνους, το Μπόνους δεν θα απονεμηθεί και δεν θα ισχύουν μετέπειτα πληρωμές προς το Μέλος. Το Rich Casino διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή σε προωθητική ενέργεια οποιουδήποτε Μέλους χωρίς περαιτέρω εξήγηση,

  8.5.3 Το Rich Casino διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει στους Κατόχους Λογαριασμού γενικές προσφορές Μπόνους αγνοώντας την δυνατότητα συμμετοχής τους. Τα Μέλη θα εξαιρούνται από την προσφορά Μπόνους, εάν οι λογαριασμοί τους δεν συμμορφώνονται με τους όρους.

  8.6 Τα Μέλη τα οποία είναι ύποπτα για μοτίβα επιλογής Μπόνους (bonus seeking patterns) εξαιρούνται από τις Προσφορές Μπόνους,

  8.6.1 Τα Μέλη που δεν έχουν κάνει ποτέ κατάθεση στο λογαριασμό τους στο Rich Casino δεν μπορούν να λάβουν περισσότερες από τρεις (3) προσφορές Μπόνους Εγγραφής,

  8.6.2 Το Rich Casino διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί περισσότερα από ένα Μπόνους (σύμφωνα με τον κανόνα 8.2) ή να κλείσει λογαριασμούς που θεωρούνται ύποπτοι ή που χρησιμοποιούν μοτίβα Μπόνους.

  8.7 Κανόνες Κατάχρησης Μπόνους:

  8.7.1 Κατάχρηση Μπόνους πραγματοποιείται όταν το Μέλος δεν έχει καμία πρόθεση να χρησιμοποιήσει το Μπόνους του καζίνο για διασκέδαση, αλλά αντ' αυτού χρησιμοποιεί τεχνικές και συστήματα στοιχηματισμού για να χειραγωγήσει τα παιχνίδια καζίνο υπέρ του. Η κατάχρηση των Δωρεάν Μπόνους και η Χρήση Συστημάτων στοιχηματισμού των Μπόνους δεν γίνονται ανεκτές στο Rich Casino. Τα Μέλη που χρησιμοποιούν αυτές τις μεθόδους εισάγονται αμέσως στη μαύρη λίστα, και το αρχικό ποσό κατάθεσης τους επιστρέφεται, εκτός εάν το Μέλος πρέπει να παραλάβει συνολική πληρωμή μεγαλύτερη του αρχικού ποσού που κατέθεσε. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν απαιτείται περαιτέρω επιστροφή χρημάτων. Οποιαδήποτε κέρδη είναι προϊόντα της χρήσης πλεονεκτημάτων θεωρούνται δόλια και αμέσως ακυρώνονται.

  8.7.2 Τα Μέλη πρέπει να γνωρίζουν ότι το Rich Casino, ως τμήμα μιας εταιρείας, λειτουργεί υπό τις αρχές αυτές και έχει δημιουργήσει αυτά τα άρθρα για να εμποδίσει τους ανέντιμους παίκτες από την επίσκεψη της ιστοσελίδας.

  8.7.3 Το Rich Casino δεν θα ανεχθεί κατάχρηση των δωρεάν Χρηματικών Μπόνους σε παιχνίδι με πλεονέκτημα. Οι λογαριασμοί με Δωρεάν Μπόνους Εγγραφής και οι μονάδες Δωρεάν Μπόνους παρακολουθούνται στενά από τους ειδικούς τυχερών παιχνιδιών για την αποφυγή της πρακτικής αυτής. Εάν ένα Μέλος βρεθεί να στοιχηματίζει με πλεονέκτημα με Δωρεάν Μπόνους Χρήματα, όλοι οι σχετικοί λογαριασμοί καζίνο του Μέλους σε ολόκληρο το δίκτυο των sites που διαχειρίζεται η ίδια εταιρεία, θα εισάγουν το Μέλος αμέσως στη μαύρη λίστα και οι λογαριασμοί του θα κλείσουν. Όλα τα σχετικά κέρδη θα ακυρωθούν.

  8.7.4 Το Rich Casino δεν δέχεται Μέλη από τις ακόλουθες χώρες: Κόστα Ρίκα, Ισραήλ, Πολωνία, Ρουμανία, Δανία και Ουκρανία.

  1. Αποποίηση Ευθυνών

  9.1 Οι κανόνες του Rich Casino, όπως δημοσιεύονται στα Αγγλικά, διέπουν την Παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της αγγλικής έκδοσης και της μετάφρασης, η αγγλική έκδοση θα έχει προτεραιότητα σε σχέση με τις μεταφράσεις.

  9.2 Τα Μέλη καλούνται να συμμορφωθούν με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας στην οποία στεγάζονται και / ή κατοικούν.

  9.3 Το Rich Casino δεν παρέχει συμβουλές προς τα Μέλη σχετικά με τα φορολογικά ή / και νομικά θέματα.

  9.4 Το Rich Casino δεν αναγνωρίζει ή αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για ζημία σε Μέλη και / ή τρίτα μέρη η οποία προκαλείται άμεσα ή / και έμμεσα, λόγω:

  9.4.1 Λάθους, τυπογραφικού λάθους, παρερμηνείας, παρανόησης, εσφαλμένης ερμηνείας, μετάφρασης, ορθογραφικού λάθους, λάθους στην ανάγνωση, λάθους συναλλαγής, τεχνικούς κινδύνους, λάθους εγγραφής, πρόδηλου σφάλματος, Ανωτέρας Βίας και / ή οποιασδήποτε άλλης παρόμοιας κατάστασης,

  9.4.2 Παραβίασης των Κανόνων του Rich Casino

  9.4.3 Εγκληματικών Ενεργειών;

  9.4.4 Συμβουλών που παρέχονται από το Rich Casino;

  9.4.5 Χρηματοοικονομικού κινδύνου και / ή απώλειας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι μόνο, των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών,

  9.5 Νομικών ενεργειών και / ή άλλων ένδικων μέσων: Το SMS (Short Message Service) αποτελεί μια υπηρεσία ειδοποίησης που προσφέρεται στα Μέλη. Το Rich Casino δεν αναγνωρίζει ή αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη, εάν υπάρχει λάθος στο περιεχόμενο των SMS ή εάν δεν έχει παραληφθεί το SMS.

  9.6 Το Rich Casino διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να επιλύσει τυχόν διαφορές, κατά την κρίση του, σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας.

  9.7 Το Rich Casino λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι το εγκεκριμένο σύστημα υπολογιστών του Rich Casino δίνει τη δυνατότητα σε κάθε Μέλος του οποίου η συμμετοχή σε ένα παιχνίδι, αφού το Μέλος έχει ποντάρει, διακόπτεται από μια αστοχία του συστήματος τηλεπικοινωνιών ή μια βλάβη του συστήματος υπολογιστή του Μέλους που εμποδίζει το Μέλος από το να συνεχίσει το παιχνίδι, να συνεχίσει το παιχνίδι μετά την αποκατάσταση του συστήματος. Αν το σύστημα του υπολογιστή του Rich Casino δεν επιτρέπει στο Μέλος να συνεχίσει μετά την αποκατάσταση του συστήματος και μετά από τη διακοπή του παιχνιδιού εξαιτίας αστοχίας του συστήματος τηλεπικοινωνιών ή ηλεκτρονικού συστήματος του Μέλους, το Rich Casino πρέπει να:

  9.7.1 Βεβαιωθεί ότι το παιχνίδι έχει ερευνηθεί και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τερματιστεί,

  9.7.2 Επιστρέψει το ποσό του στοιχήματος στο Μέλος τοποθετώντας το στο λογαριασμό του Μέλους στο Rich Casino.

  9.8 Εάν ένα παιχνίδι έχει ξεκινήσει, αλλά έχει διακοπεί λόγω της αποτυχίας του λειτουργικού συστήματος του Rich Casino, το Rich Casino πρέπει να:

  9.8.1 Επιστρέψει το ποσό πονταρίσματος στο Παιχνίδι στο Μέλος με πίστωση στο λογαριασμό του στο Rich Casino. Εάν το Μέλος έχει μια συσσωρευμένη πίστωση τη στιγμή που το παιχνίδι διακόπτεται, πρέπει να πιστωθεί στο λογαριασμό του Μέλους η νομισματική αξία της πίστωσης.

  9.9 Ο παίκτης θα πρέπει να απέχει από τη διεξαγωγή άλλου παιχνιδιού εάν το παιχνίδι είναι πιθανόν να επηρεαστεί από τους ίδιου παράγοντες.

  9.10 Με την εμφάνιση οποιουδήποτε περιεχομένου που σχετίζεται με σφάλματα που δείχνουν μια διαφορά μεταξύ του περιεχομένου που εμφανίζεται και του λογισμικού, το ποσό των κερδών που εμφανίζει το λογισμικό θα θεωρείται έγκυρο, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο που εμφανίζεται στον Παίκτη.

  9.11 Σε περίπτωση που το Rich Casino ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο, από ένα δικαστήριο και / ή παρόμοια αρχή με νομική αρμοδιότητα και / ή δικαιοδοσία επί του Rich Casino, τότε η ευθύνη του Rich Casino περιορίζεται στο ποσό του πονταρίσματος ή τα καθαρά κέρδη, όποιο είναι το μικρότερο. Εναλλακτικά, κατά περίπτωση, η ευθύνη του Rich Casino είναι να αποδοθεί το ποσό που καταγράφεται στο λογαριασμό του Rich Casino ή το ποσό που μεταφέρεται μέσα ή έξω από το Λογαριασμό του Rich Casino, όποιο από τα δύο είναι το μικρότερο.

  9.12 Η συμμετοχή σε παιχνίδια προϋποθέτει τη γνώση και την αποδοχή των ορίων του Διαδικτύου, ιδίως:

  9.12.1 Την τεχνική ικανότητα, το χρόνο απόκρισης, την ανάκριση ή τη μεταφορά πληροφοριών, τους κινδύνους διακοπής, και όλους τους άλλους κινδύνους που ενυπάρχουν σε κάθε αποτυχία σύνδεσης και μετάδοσης,

  9.12.2 Την απουσία προστασίας δεδομένων,

  9.12.3 Τη μετάδοση και / ή τη λήψη οποιωνδήποτε στοιχείων και / ή πληροφοριών στο διαδίκτυο,

  9.12.4 Κάθε δυσλειτουργία του δικτύου που αποτρέπει την σωστή λειτουργία του κάθε παιχνιδιού,

  9.12.5 Την αποτυχία οποιουδήποτε υλικού λήψης ή κυκλώματος επικοινωνίας,

  9.12.6 Την απώλεια δεδομένων,

  9.12.7 Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από ιούς,  σφάλματα του υπολογιστή, ή τεχνικές βλάβες,

  9.12.8 Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στα υλικά του Παίκτη,

  9.12.9 Οποιαδήποτε αποτυχία πρόληψης ή περιορισμού της δυνατότητας συμμετοχής σε ένα παιχνίδι ή βλάβης που έχει προκαλέσει καταστροφή του συστήματος του Μέλους. Τα Μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δεδομένων και / ή του λογισμικού που αποθηκεύεται στον υπολογιστή του Μέλους. Η σύνδεση με το Site και / ή το λογισμικό και η συμμετοχή των μελών σε κάθε παιχνίδι είναι ευθύνη των Μελών.

  1. 10. Συνεισφορές

  10.1 Με την κοινή χρήση οποιουδήποτε υλικού με το Rich Casino, συμπεριλαμβανομένων κειμένου, φωτογραφιών, γραφικών, βίντεο ή ήχου, τα μέρη συμφωνούν να χορηγήσουν άδεια στο Rich Casino να χρησιμοποιήσει το υλικό με οποιονδήποτε τρόπο η Εταιρεία επιλέγει, χωρίς χρέωση (συμπεριλαμβανομένων μετάφρασης και προσαρμογής για λειτουργικούς και συντακτικούς σκοπούς) , σε οποιαδήποτε από τα Μέλη του Δικτύου του Rich Casino και των συνεργατών.

  10.2 Τα Πνευματικά δικαιώματα των εισφορών παραμένουν ιδιοκτησία του Συντελεστή. Αυτή η άδεια δεν είναι αποκλειστική, ο Συντελεστής μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το υλικό με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης χρήσης σε άλλους.

  10.3 Ο Συντελεστής επιβεβαιώνει ότι η συμβολή είναι το δικό του πρωτότυπο έργο, δεν είναι δυσφημιστικό και δεν παραβιάζει κανένα νόμο, ότι ο Συντελεστής έχει το δικαίωμα να δώσει άδεια στο Rich Casino να το χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, και ότι ο Συντελεστής έχει τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη της Συνεισφοράς.

  10.4 Συμμετοχή ή / και εισφορές για την επιλογή από το Rich Casino κοινοτήτων μπορούν να απαιτούν εγγραφή στο Rich Casino. Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που παρέχετε στο Rich Casino ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής και / ή οποιαδήποτε άλλη αλληλεπίδραση με το Rich Casino συλλέγεται, αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Rich Casino.

  10.5 Οι συνεισφορές πρέπει να είναι Αστικές.

  10.6 Δεν επιτρέπεται προσβλητική ή καταχρηστική συμπεριφορά: Οι εισφορές θα πρέπει να είναι εποικοδομητικές και ευγενικές, με καλή διάθεση ή όχι με την πρόθεση της υποκίνησης διαταραχών, αγωνίας ή ενοχλήσεων.

  10.7 Δεν επιτρέπεται παράνομο ή ακατάλληλο περιεχόμενο: Παράνομο, ενοχλητικό, συκοφαντικό, υβριστικό, απειλητικό, επιβλαβές, άσεμνο, βέβηλο, προσανατολισμένο σεξουαλικά, φυλετικά προσβλητικό ή άλλως απαράδεκτο υλικό δεν είναι αποδεκτό.

  10.8 Δεν επιτρέπεται υλικό spamming ή άσχετου περιεχομένου: το Rich Casino δεν επιτρέπει την υποβολή των ίδιων ή παρόμοιων Συνεισφορών πολλές φορές. Παρακαλώ μην υποβάλει εκ νέου συμβολή σας σε περισσότερες από μία συζητήσεις, ή μην υποβάλλετε υλικό εκτός θέματος σε τομείς με συγκεκριμένο θέμα.

  10.9 Απαγορεύεται η διαφήμιση ή προώθηση,

  10.10 Απαγορεύεται η χρήση ακατάλληλων (π.χ. χυδαίων ή προσβλητικών) ονομάτων χρηστών. Το Rich Casino διατηρεί το διακριτικό δικαίωμα να αποκλείσει από το site κάθε Συντελεστή που παραβιάζει τους κανόνες αυτούς.

  Top